Estate planning


Bij estate planning ( ook wel nalatenschapplanning genoemd) gaat het er om een vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan de volgende generatie. Bij een overlijden zijn de erfgenamen erfbelasting verschuldigd over de nalatenschap. Wie wil dit nou niet zoveel mogelijk voorkomen?
Door het verkleinen van de nalatenschap wordt de totaal verschuldigdeerfbelasting beperkt. Daartoe kunt u verschillende maatregelen treffen, denkt u hierbij aan schenken, het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden en het maken van een testament op maat. Bij estate planning is het van groot belang dat de getroffen regelingen goed op elkaar aansluiten en dat de belangen en wensen van de langstlevende echtgenoot en de andere nabestaanden
niet uit het oog worden verloren. Uiteraard kunt u bij mij terecht
voor een advies op maat èn de uitwerking daarvan.