WOZ-waarde en aangifte erfbelasting


Als u een (deel van een) huis erft bent u waarschijnlijk erfbelasting verschuldigd.

Voor de aangifte erfbelasting moet u de WOZ-waarde opgegeven.

Sinds 1 januari 2012 is het mogelijk om voor de aangifte erfbelasting te kiezen voor de WOZ-waarde die geldt voor het kalenderjaar waarin u erfgenaam bent geworden of voor de WOZ-waarde die geldt voor het daarop volgende kalenderjaar
De peildatum voor de WOZ-waarde ligt 1 kalenderjaar terug. Zo is 1 januari 2012 de peildatum voor de WOZ-waarde voor 2013.
Gezien de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt kan het gunstig zijn om de recentere peildatum aan te houden.

De aangifte erfbelasting moet binnen 8 maanden na het overlijden van de erflater ingediend worden. Indien de aangifte later wordt ingediend is er rente verschuldigd. Mogelijk is de WOZ-waarde voor het volgende kalanderjaar (met als peildatum 1 januari van het kalenderjaar waarin de erflater is overleden) nog niet bekend.

In verband hiermee heeft de belastingdienst aangegeven dat er geen formeel bezwaar gemaakt hoeft te worden tegen de opgelegde aanslag erfbelasting als de WOZ-waarde van het volgende kalenderjaar lager blijkt te zijn.

U kunt dan een briefje sturen naar de belastingdienst mèt een kopie van de nieuwe WOZ-beschikking. De belastingdienst zal de aanslag dan ambtshalve verminderen.