Schenken in 2016

2016 staat voor de deur. Voor velen de tijd om het afgelopen jaar te overzien en plannen te maken voor het nieuwe jaar. Ook weer de tijd waarin de vrijstellingen voor de schenkbelasting worden vastgesteld.
In 2016 mag een kind € 5.304,00 belastingvrij geschonken krijgen van de ouders.
Een kind tussen 18 en 40 jaar mag eenmalig € 25.449,00 geschonken krijgen van de ouders, zonder dat er schenkbelasting wordt geheven. Dit bedrag mag in 2016 worden verhoogd tot € 53.016,00 als de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen of de aflossing van een hypotheek.

Aan ieder ander mag € 2.122,00 worden geschonken, vrij van schenkbelasting.

De schenking aan een goede doelen is ook in 2016 weer vrij van schenkbelasting, ongeacht het bedrag van de schenking.

De veelbesproken jubelvrijstelling voor een schenking van € 100.000,00, voor de aankoop van een eigen woning of de aflossing van een hypotheek, is uitgesteld tot 1 januari 2017.

Plannen om een huis te kopen, te verbouwen of de hypotheekschuld (gedeeltelijk) af te lossen?
Wie weet is de familiebank een optie! Een (hypothecaire) lening van familie met rente-aftrek voor de huiseigenaar èn een aantrekkelijk rendement voor de familie. Aan het eind van het jaar kan dan eventueel een deel van de rente weer worden terug geschonken. Een win-win situatie.
Meer informatie nodig? Aarzel niet om contact met mij op te nemen.

Een mooie jaarwisseling en een goed en gezond 2016!

Oud & Nieuw

2014 loopt ten einde. Een jaar waarin je belastingvrij een schenking van maximaal € 100.000,00 kon krijgen ter besteding aan de eigen woning of de aflossing op de hypotheekschuld.
Vergeet niet om vòòr 1 maart aanstaande de aangifte schenkbelasting te doen èn daarin een beroep te doen op deze vrijstelling.

Dit jaar werd het ook mogelijk om een voogd aan te wijzen door aantekening in het gezagsregister bij de rechtbank, zonder testament. Het blijft ook mogelijk om dit bij testament te regelen. Naast de aanwijzing van een voogd wil men ook vaak een bewindvoerder benoemen, degene die het beheer houdt over de het erfdeel van een kind, eventueel ook als het kind ouder is dan 18. Voor de benoeming van een bewindvoerder en andere aanvullende regelingen blijft een testament nodig.


2015 staat voor de deur. Het jaar waarin de nieuwe gemeenschap van goederen wordt ingevoerd? En het jaar waarin het wellicht mogelijk wordt om te scheiden zonder rechter.
Voorlopig blijft alles nog bij het oude; trouwen zonder huwelijkse voorwaarden, dan wordt alles gemeenschappelijk, òòk bezittingen en schulden die er al waren voor het huwelijk. Scheiden, dan is de tussenkomst van de rechter en de advocaat noodzakelijk, ook nà 31 december.
In het nieuwe jaar meer over de ontwikkelingen.

Een goede jaarwisseling en een mooi 2015!


Kind nu ook twee moeders, zónder adoptie..

Vanaf vandaag kunnen de biologische moeder en haar vrouwelijke partner allebei juridisch moeder zijn van een kind. Door erkenning van het kind door de 'meemoeder' en van rechtswege als de 'meemoeder' tijdens de geboorte van het kind met de biologische moeder is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.


Of een moeder en een vader, in geval van geregistreerd partnerschap
Door deze wetswijziging wordt de man die tijdens de geboorte van het kind met de biologische moeder een geregistreerd partnerschap is aangegaan, ook van rechtswege de juridische vader van dat kind. Tot vandaag moest deze man, in dat geval het kind alsnog erkennen.

Vanwege de gevolgen van het juridisch ouderschap is het verstandig om ook na te denken over (de (aanpassing van) een testament;
Krijgt het kind na mijn overlijden het erfdeel meteen uitgekeerd of pas na het overlijden van mijn partner? Wie wordt de voogd over het kind, als wij er allebei niet meer zijn? Krijgt het kind dan vanaf 18 jaar zelf het beheer over de erfenis, of laat ik dat nog aan een bewindvoerder over?


Erfgenamen in de toekomst beschermd tegen onverwachte schulden in een nalatenschap?


Wellicht ook gelezen deze week; staatssecretaris Teeven heeft een wetsvoorstel ingediend om erfgenamen te beschermen tegen onverwachte schulden in een nalatenschap.
Het gaat dan om schulden die de erfgenaam niet kende en ook niet zou behoren te kennen. In dat geval kan de kantonrechter beslissen dat de erfgenaam deze schuld of een deel daarvan, niet uit eigen vermogen hoeft te voldoen. Een mooie regeling, maar zekerheid is er niet en een gang naar de kantonrechter is nodig!

Meer zekerheid biedt de beneficiaire aanvaarding. Die komt tot stand door de inschrijving van een schriftelijke verklaring bij de rechtbank. Daarna moet de erfgenaam in kaart brengen wat de bezittingen en de schulden zijn in de nalatenschap. Vervolgens kunnen de bezittingen worden verkocht om met de opbrengst de schulden, volgens de daarvoor geldende regels, te voldoen. Het restant van de nalatenschap komt toe aan de erfgenamen. Het is echter wel van belang dat duidelijk wordt vastgelegd welk bedrag of welke goederen de erfgenaam uiteindelijk uit de nalatenschap heeft gekregen. Tot dit bedrag kunnen onverwachte schuldeisers in de toekomst nog aankloppen bij de erfgenaam.

Vrijstelling schenkbelasting definitief!

Het is zover, de vrijstelling voor schenking van € 100.000,-- is een feit!
Door wie de schenking wordt gedaan en wat de leeftijd van de gelukkige begiftigde is, doet er niet meer toe. De enige voorwaarde die geldt is dat de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning. De vrijstelling geldt vanaf 1 oktober 2013.
 

Nieuwe vrijstelling schenkbelasting, ter overweging....

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 mag men eenmalig een schenking van € 100.000,-- ontvangen, zonder dat deze schenking wordt belast met schenkbelasting. Dit is één van de op Prinsjesdag, voorgestelde plannen.
De enige voorwaarde voor deze vrijstelling is dat het geschonken bedrag wordt besteed aan de "eigen woning", zoals de financiering van de koopsom, een verbouwing, of de (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheekschuld.
Op dit moment bestaat er een soortgelijke, maar aanzienlijk lagere, vrijstelling voor een schenking door ouders aan hun kind, tussen de 18 en 40 jaar.
Volgens de plannen is de leeftijdseis en het vereiste van de familieverhouding vervallen en geldt de vrijstelling dan ook voor iedereen. De schenking hoeft niet schriftelijk vastgelegd te worden.
Uiteraard kunt u aanvullende voorwaarden verbinden aan een dergelijke schenking. 
Denk hierbij aan de uitsluitingsclausule, een bepaling op grond waarvan de schenking alleen aan de begunstigde toekomt en niet aan zijn/haar echtgenoot, een voorwaarde die in geval van echtscheiding heel waardevol kan zijn.
U kunt ook bepalen dat u de schenking ziet als een voorschot op het erfdeel dat iemand later van u krijgt, de schenking moet dan worden verrekend met dat erfdeel, worden ingebracht in uw nalatenschap. Het is dan wel van belang dat u dat schriftelijk vastlegt. 
Wellicht is in bepaalde gevallen een tijdelijk bewind over de schenking zelfs wenselijk.

Kortom, vele mogelijkheden het overwegen waard en zeker van belang om op papier vast te leggen!   

Nalatenschap in tijden van crisis, wees alert!

De laatste tijd komt het regelmatig voor dat een nalatenschap negatief blijkt te zijn, terwijl de erfgenamen in de veronderstelling verkeerden dat er toch voldoende zou overblijven.

Een veelvoorkomend verschijnsel is de lage verkoopwaarde van de woning en de hoge, niet verzekerde, hypotheekschuld. Daarnaast is een woning ook niet meer in een paar maanden verkocht, terwijl de maandlasten doorlopen. Dit kan zelfs tot gevolg hebben dat een nalatenschap die in eerste instantie positief was, uiteindelijk negatief wordt.

En vergeet niet de schulden aan postorderbedrijven, vanwege aankopen met uitgestelde betaling of andere consumptieve kredieten tegen een hoge rente.

Om te voorkomen dat je als erfgenaam met jouw eigen vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de nalatenschap, is het van belang om de nalatenschap "beneficiair" te aanvaarden. Hiervoor dient een verklaring te worden ingeschreven in het daarvoor bestemde boedelregister, bij de rechtbank. Als de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard moet de nalatenschap ook volgens de bijbehorende wettelijke voorschriften worden afgewikkeld. Indien deze voorschriften niet worden gevolgd, ben je als erfgenaam alsnòg aansprakelijk met jouw eigen vermogen!

Een goed advies en deskundige begeleiding is dan ook van belang om de gewenste bescherming te krijgen èn te behouden!

Nog vragen of meer informatie? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

   

Samengestelde gezinnen, maatwerk vereist!

Een interessant artikel in de bijlage van de Volkskrant, "Nederland telt een groeiend aantal samengestelde gezinnen. Stiefouders hebben een slechte naam, ze pakken papa/mama af en trekken hun eigen kinderen voor."

Het is in geval van een samengesteld gezin van groot belang om de zaken goed te regelen voor het geval één van beiden wegvalt. Hierdoor wordt men gedwongen om stil te staan bij de belangen van de kinderen en de stiefouder èn daarin een keuze te maken, die aansluit bij de wensen.
  • Krijgen de belangen van de stiefouder hoogste prioriteit of krijgen de kinderen het recht om direct na het overlijden van papa/mama hun erfdeel te incasseren?
  • Delen de stiefkinderen ook mee in de nalatenschap? 
  • Houdt de ex-echtgeno(o)t(e) zeggenschap over de erfdelen van de kinderen of krijgt de stiefouder dit?
Dit is nog maar een greep uit de aandachtspunten!

Herkenbaar?
Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen voor een advies op maat.  

Deze week mondeling examen gedaan voor EPN, èn gehaald!


Uit de examenvragen blijkt weer hoe veelzijdig ons werkterrein is:
  • Is er schenkbelasting verschuldigd als je verouderde huwelijkse voorwaarden opheft of wijzigt?
  • Hoe kan de ondernemer zonder heffing van erfbelasting de aandelen in zijn bedrijf nalaten aan zijn kinderen?
  • Hoe regel je bij testament dat de erfgenamen na het overlijden de erfbelasting kunnen verlagen?
  • Moet men voor een tweede huis in Frankrijk een apart testament maken en betalen de erfgenamen dubbel erfbelasting in geval van overlijden van de eigenaar?
 

Wat te doen tegen de eigen bijdrage AWBZ

Vanaf 1 januari 2013 is er een eigen bijdrage verschuldigd voor de te ontvangen AWBZ-zorg en de opname in een AWBZ-zorginstelling.

De eigen bijdrage wordt mede bepaald op basis van het box 3-vermogen voor de Inkomstenbelasting. 8% van dit box 3-vermogen wordt bij het verzamelinkomen opgeteld, op basis van deze berekening wordt de eigen bijdrage vastgesteld Een hoger box 3-vermogen leidt dan ook tot een hogere eigen bijdrage.